SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT

EREDMÉNYHIRDETÉS: Szabad Média Pályázat 2. kiírás

Döntés született az országos és helyi független média támogatására létrehozott Szabad Média Pályázat 2. felhívására benyújtott pályázatokról.

Határidőig összesen 20 pályázat érkezett, közülük a formai ellenőrzésen 16 pályázat felelt meg.

Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének döntése alapján a következő 7 pályázat nyert támogatást, összesen 30 425 900 Ft értékben:

A napokban az Ökotárs Alapítvány minden pályázót emailben értesít az eredményről.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a támogatás segítségével

 • új tartalmak készüljenek,
 • a médiában dolgozó szakemberek szakmailag fejlődjenek,
 • elképzeléseiket magas technikai színvonalon tudják megvalósítani,
 • működésüket mind jogi mind adminisztratív szempontból biztosítani tudják.

A pályázat a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány közös kiírásában valósul meg az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával.

 

 

SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

A Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány (a továbbiakban együtt: Mérték és Ökotárs) az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet a magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében az alábbi feltételek mentén.

KI PÁLYÁZHAT? – TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként

 • túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő,
 • pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló,
 • legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen), 
 • bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő 
 • országos és helyi független médiumok

szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület). 

Jogi személyiség nélkül működő, de a fenti feltételeknek megfelelő médiumok befogadó szervezeten keresztül pályázhatnak. Ilyen esetben a befogadó szervezetnek kell felelősséget vállalnia a támogatás kezeléséért és szabályszerű felhasználásáért.

Nem pályázhatnak állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve pártok és pártalapítványok által finanszírozott médiumok.

A pályázaton magánszemélyek nem indulhatnak!

MIRE LEHET PÁLYÁZNI? – TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázó médium további működését, fejlesztését, jövőbeni fenntartását szolgáló alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. A médiatartalom fejlesztése és megújítása, beleértve új formátumok kifejlesztését, új sorozat indítását vagy egy nagyobb, költséges oknyomozás lefolytatását.
 2. Az újságírók és médiamunkások szakmai fejlődésének és jólétének támogatása: szakmai eseményeken, képzéseken vagy rövidebb időtartamú ösztöndíjas programokon való részvétel, fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
 3. Technikai fejlesztés, beleértve a mindennapi működéshez szükséges hardver és szoftver vásárlását, videó- vagy podcast stúdió felállítását.
 4. Adatbázisok vásárlása, előfizetés újságírással kapcsolatos eszközökre, szolgáltatásokra.
 5. A működéshez feltétlen szükséges jogi és adminisztratív eljárásokhoz, az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogi vagy igazgatási költségek fedezése.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI?

A felhívás legkésőbb 2024. augusztus 31-ig vagy a rendelkezésre álló forrás teljes felhasználásáig nyitva áll, pályázatot több körben lehet benyújtani.

A következő beadási határidő 2024. február 29. 16 óra. Pályázni a fent felsorolt egy vagy több tevékenység megvalósítására lehet, legfeljebb 6 hónap időtartamban. A benyújtott pályázatok értékelése várhatóan 2024. áprilisban zárul le.

2024 február 29. után már csak a fenti 3-5. pontokban megjelölt tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani.

Valamennyi (bármely támogatási körben) támogatott projektet 2024. október 31-ig le kell zárni, ezen túli hosszabbításra nincs lehetőség.

Egy médium egy körben egy pályázatot nyújthat be; az elbírálásnál előnyt élveznek a korábban nem pályázó vagy támogatást nem nyert médiumok.

MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI – A PROJEKTEK NAGYSÁGA

Jelen pályázati felhíváson az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 800 000 Ft, legfeljebb 5 200 000 Ft. Önrész biztosítása nem kötelező.

A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg kb. 40 millió Ft, amiből várhatóan 8-12 projekt kaphat támogatást.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázatokat az e célt szolgáló online űrlapon (Google Forms) kell benyújtani, magyar nyelven, hozzá csatolva a mellékelt Excel formátumú költségvetési táblázatot.

A pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokban fogalmazzanak tömören és egyértelműen, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Kérdéseikkel, bizonytalanság esetén a Mérték Médiaelemző Műhelyhez fordulhatnak e-mailen, a sajtoszabadsag@mertek.eu címen. A kérdésekre a Mérték vagy az Ökotárs 3 munkanapon belül válaszol.

MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?

1) Formai előszűrés: az online űrlapon kitöltött teljes pályázatok formai és adminisztratív (a projekt hosszát, a költségvetés nagyságát, valamint a pályázó megfelelőségét illető) szűrésen mennek át, amit az Ökotárs munkatársa végez el, a pályázat beadásától számított 5 munkanapon belül. Szükség esetén a munkatárs a pályázatban megadott címre elküldött e-mailben további tisztázó kérdéseket tehet fel, melyeket a pályázónak 5 munkanapon belül kell megválaszolni. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – vagy elutasításra kerül, vagy az értékelés folyamata hiányos információkkal halad tovább. 

A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 naptári napon belül kérheti az Ökotárstól a döntés felülvizsgálatát. 

2) A formai előszűrésen megfelelt pályázatokat a Mérték és az Ökotárs négy vezető munkatársa önállóan értékeli írásban az alábbi szempontok szerint:

 1. Relevancia: a tervezett tevékenység javaslat megfelel-e a felhívás célkitűzéseinek?
 2. Szükségletfelmérés: mi az a probléma, a helyzet, sürgető szükséglet, amit a tervezett tevékenységgel orvosolni kívánnak?
 3. Koherencia: a javasolt tevékenységek logikus egészet alkotnak-e és valószínűsíthetően elérik-e a kitűzött célokat?
 4. Megvalósíthatóság: megvalósítható-e a tervezett tevékenység az adott időtartamban és módszerekkel? 
 5. Hatás: a projekt végrehajtása hozzájárul-e a pályázó médium megerősítéséhez – pl. javítja a médium hatókörét vagy márkáját, hozzájárul-e függetlenségének megőrzéséhez?
 6. Innováció: a tervezett projekt hoz-e új eszközöket és módszereket médium működésébe?
 7. Terjesztés: van-e a projektnek egyértelmű célcsoportja, valószínűsíthető-e, hogy növeli a pályázó elérését a célcsoport körében? És/vagy: van-e lehetősége arra, hogy új közönséget érjen el?
 8. Előzmények: rendelkezik-e a pályázó szervezet a projekt végrehajtásához szükséges tapasztalattal és kapacitással?
 9. Fenntarthatóság: a pályázó elkötelezett-e a támogatás lejárta után is, hogy az elért eredményekre építve folytassa tevékenységét?
 10. Ár-érték arány: a költségvetés reális és a tevékenységek által indokolt? 

Az értékelést végző vezető munkatársak véleményüket szövegesen alátámasztják, felsorolva a pályázat fentiek szerinti erősségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot tesznek a pályázat támogatására vagy elutasítására. Az értékelés a beadás utáni hat héten belül lezajlik. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan, melyeket az Ökotárs programfelelőse küld ki e-mailen a pályázatban megadott kapcsolattartási címre. A levélben megjelöli a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

3) A Mérték és az Ökotárs vezető munkatársai egy közös találkozó alkalmával áttekintik az írásos értékeléseket, és ezek alapján lehetőség szerint egyhangú döntéssel kiválasztják a támogatásra ajánlott pályázatokat. Ezek listáját végső jóváhagyásra megküldik az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének.

A nagykövetség döntése végleges, fellebbezésre nincs mód. A támogatási döntést a Mérték és az Ökotárs honlapján (www.mertek.eu ill. www.okotars.hu) közzéteszi, és az eredményről minden pályázót írásban (a pályázatban megadott címre küldött e-mailben) 10 munkanapon belül értesít. Az elutasított pályázók esetében az értesítés tartalmazza a döntés szöveges indoklását is.

A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.

MIT KELL TUDNI SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?

A szerződéstervezete és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az Ökotárs programmunkatársa e-mailben küldi ki a támogatott szervezetnek. Ezt három példányban ki kell nyomtatni, majd aláírva digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon mellékletekkel együtt visszaküldeni az aláíró Ökotárs Alapítványnak (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.)

A támogatási szerződés kötelező mellékletei:

 1. melléklet: projekt-összefoglaló (tevékenységek és várható eredmények) elfogadott költségvetés (aláírva!);
 2. melléklet: a támogatott bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi (cég)bírósági kivonat;
 3. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott „nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is);
 4. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes (ennek mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető);
 5. melléklet: a szervezet (jogi formájának megfelelő) legfrissebb éves mérlege és beszámolója (valamint annak mellékletei) másolata valamint annak igazolása, hogy ezt a szervezet a (cég)bíróságnak is benyújtotta;

A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a – fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 350 000 forintot meghaladó – pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie az Ökotárs Alapítványtól. 

HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉS?

A jóváhagyott összeget az Ökotárs Alapítvány utalja el a támogatottaknak, két részletben: a támogatási összeg 80%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; a fennmaradó legfeljebb 20%-ot pedig a záró beszámoló elfogadását követően.

HOGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?

A projektek tartalmi végrehajtását a Mérték követi. Munkatársai rendszeresen (legalább kéthavonta) keresni fogják a támogatott szervezeteket (telefonon vagy e-mailen), hogy információt kérjenek a projekt előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült nehézségekről és akadályokról, és segítséget nyújtsanak ezek elhárításában. Emellett a projekt során személyes látogatást is tehetnek a támogatottaknál, illetve a projektidőszak elején és végén közös online találkozót szerveznek  a támogatottaknak a  tapasztalatcsere és kapcsolatépítés érdekében. 

Adminisztratív ügyekben a támogatottak az Ökotárstól kérhetnek segítséget illetve kérdezhetnek a projekt megvalósítása során bármikor.

HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?

A támogatott szervezeteknek a projekt lezárását követő 15 napon belül záró beszámolót kell küldenie e-mailben az Ökotárs Alapítvány által megadott adatlapon, a szerződésben foglaltak szerint. 

A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, melyeket melyeket az Ökotárs által biztosított űrlapon kell megírni és e-mailben beküldeni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz elektronikusan mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, megjelenések, rendezvények meghívói, fényképek stb.).

A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. Az időközi és a végső támogatási részlet kifizetése előtt az Ökotárs a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (bérjegyzékek, szerződések, kiküldetési rendelvények, árajánlatok, számlák, teljesítésigazolások, bankszámlakivonatok és kifizetési pénztárbizonylatok stb.) ellenőrzésre bekéri (elektronikusan). Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 20%-ára terjed ki (magába foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot, hogy ha szükséges, az Ökotárs minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.

Az Ökotárs a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható). 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
 • szükségesek a projekt végrehajtásához, és szerepelnek a pályázatban beadott és elfogadott  költségvetésben;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a megfelelően szereplő költségek;
 • megfelelnek a vonatkozó hazai könyvviteli, adózási és beszerzési szabályoknak;
 • észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
 • megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.

Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:

 • a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről számlás vállalkozóról vagy ösztöndíjról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (az elérhető legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével);
 • szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, előfizetések, részvételi díjak, ügyvédi díjak és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatók még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni. 

A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Nem számolhatók el az alábbi költségek:

  • föld, telek, ingatlan vásárlása, új épületek építése;
  • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t);
 • deviza/valuta árfolyamveszteség;
 • jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
 • kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
 • más forrásokból már finanszírozott tételek;
 • a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
 • túlzó és felesleges kiadások. 

* ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezeteknek költségvetésüket és beszámolójukat nettó összegben kell elkészíteniük.

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI ADATLAP

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TEVÉKENYSÉG (táblázat)

EREDMÉNYHIRDETÉS 1.

FREE MEDIA GRANT PROGRAM

SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT [FREE MEDIA – GRANT PROGRAM]

CALL FOR PROPOSALS AND GUIDELINES

The Mérték Media Monitor and the Ökotárs-Hungarian Environmental Partnership Foundation (hereinafter jointly referred to as Mérték and Ökotárs), with the support of the Embassy of the United States of America in Budapest, Hungary, are pleased to announce a call for proposals to support national and local independent media in Hungary with the goal to protect and strengthen press freedom, with the following conditions.

WHO CAN APPLY – ELIGIBLE ORGANIZATIONS

Independent media outlets which

 • operating in Hungary on the local or national level
 • predominantly deal with public policy issues, publishing articles, investigations, reports, debates,
 • impartially contribute quality content to the public discourse,
 • have published continuously (regularly) for at least one year,
 • on any medium (TV, radio, print newspaper, news portal, video or podcast channel, etc.)

regardless of the form of the organization (e.g. limited liability company, foundation, association).

Media without legal personality that meet the above criteria may apply through a host organization. In such cases, the host organization must assume responsibility for the management and proper use of the grant.

Media funded by the state or local government, or by political parties and party foundations are not eligible.

The call is not open to individuals!

WHAT CAN YOU APPLY FOR? – ELIGIBLE ACTIVITIES

The following activities serving the continued operation, development and future sustainability of the applicant media are eligible for support:

 1. Developments to ensure the long-term sustainability and financial stability of the medium, in particular the launch and further development of fundraising and community funding programs.
 2. Community-building, activities to improve brand awareness and build a loyal consumer base (e.g. organizing meetings or other activities to increase readership/viewership/listenership), including the promotion of media literacy.
 3. Strengthening cooperation between editorial offices, joint content production, joint distribution and joint events.
 4. Develop and run internship or scholarship programs in-house.
 5. Developing and renewing media content, including developing new formats, launching a new series or conducting a major, costly investigation.
 6. Support for the professional development and well-being of journalists and media workers: participation in professional events, training courses or scholarship programs of shorter duration, access to paid services.
 7. Technical development, including the purchase of hardware and software for day-to-day operations, setting up a video or podcast studio.
 8. Purchase of databases, subscription to journalism-related tools and services.
 9. Legal or administrative costs linked to legal or administrative procedures strictly necessary for the operation, access to information.

WHEN CAN YOU APPLY? – DEADLINES

The call will be open until 31 August 2024 at the latest (or until the full amount of the available funding has been used), and applications may be submitted in several rounds:

 1. First submission: until 15 November 2023 (2 pm) for all the activities indicated above, for activities lasting up to 10 months. The evaluation of applications submitted by 15 November is expected to last until the end of the year, with the award of contracts to the supported media in January 2024.
 2. Second deadline: 15 February 2024 for the implementation of activities of a maximum duration of 6 months in the activities indicated in points 5-9 above. The evaluation of applications submitted by 15 February is expected to close at the end of March 2023.
 3. Third submission: after 15 February 2024, applications may only be submitted for the activities indicated in points 7-9 above.

All funded projects (in any funding round) must be closed by 31 October 2024, no extensions beyond this date are possible.

A media outlet may submit one application in one round but may reapply in subsequent rounds.

HOW MUCH YOU CAN APPLIED FOR? – THE SIZE OF GRANTS

The maximum amount available for a project under this call for proposals is HUF 1,800,000 minimum and HUF 10,050,000 maximum. No co-financing is required.

The total budget available is approximately HUF 160 million (USD 447,950), of which 15-40 projects are expected to receive funding.

HOW TO APPLY?

Applications must be submitted using the online form (Google Forms) in Hungarian, accompanied by the attached Excel budget table.

The answers to the questions in the application form should be concise and clear, to the point, and help us understand what you have to say. If you have any questions or uncertainties, please contact Mérték Media Monitor by e-mail at sajtoszabadsag@mertek.eu. Questions will be answered by Mérték or Ökotárs within 3 working days.

PROJECTS IMPLEMENTED WITH PARTNERS (IN CONSORTIA)

Applicant organizations may carry out the proposed project alone or in a consortium, with partner organizations or other collaborators. The lead applicant may involve a maximum of two (2) partners actively involved in the preparation and implementation of the project and therefore receive financial support on the basis of a cooperation agreement with the lead applicant. In all cases, the lead applicant is responsible for the technical and financial implementation of the project and the partners will report through the lead applicant about the grant received (partners are not subcontractors, so invoices issued by the partner to the applicant cannot be accepted, they must be in the name of either the lead or the partner).

Partner organizations must meet the same conditions as the main applicant (see above).

In the case of a successful application, the main applicant and its consortium partner(s) must conclude a Cooperation Agreement, which must be sent to the Ökotárs Foundation after the grant decision has been received and no later than the signature of the grant agreement (the Cooperation Agreements will be annexed to the grant agreement). The Cooperation Agreement must contain the obligations and rights of the parties, as follows:

 • the division of tasks and responsibilities between partners
 • the financial agreement on the sharing of costs between the partners, in particular the share of the costs covered by the grant
 • the conversion rules to be applied when accounting for and paying expenditure
 • provisions on reporting and monitoring by the partners
 • an itemized and detailed budget
 • how disputes are to be settled and jurisdiction.

Partners may only invoice their own costs (invoices in their name), which must be included in the financial report submitted by the main applicant. The same restrictions apply to the costs that can be claimed by the partners as to the costs of the main applicant.

WHAT ARE THE SELECTION CRITERIA?

1) Formal pre-screening: full proposals completed on the online form will undergo a formal and administrative screening (regarding length of the project, size of the requested amount and eligibility of the applicant) by an Ökotárs staff member within 5 working days of submission. If necessary, the staff member may ask further clarifying questions by e-mail to the address provided in the application, which the applicant must answer within 5 working days. If the applicant fails to reply by the deadline, the application will either be rejected or the evaluation process will continue with incomplete information, depending on the nature of the deficiency.

The applicant organization or the applicant excluded due to non-compliance of the project with the formal and legal/administrative criteria detailed above may request the Ökotárs to review the decision within 10 calendar days of receipt of the notification.

2) The applications that pass the formal pre-screening will be independently evaluated in writing by four senior staff members of Mérték and Ökotárs according to the following criteria:

 1. Relevance: does the proposed activity meet the objectives of the call for proposals?
 2. Needs assessment: what is the problem, situation, pressing need that the planned activity is intended to address?
 3. Coherence: do the proposed activities form a logical whole and are they likely to achieve the objectives set?
 4. Feasibility: is the planned activity feasible within the timeframe and using the methods available?
 5. Impact: will the implementation of the project contribute to strengthening the applicant media – e.g. will it improve the medium’s reach or brand, will it help to maintain its independence?
 6. Innovation: will the planned project bring new tools and methods to the medium’s operation?
 7. Dissemination: does the project have a clear target group, is it likely to increase the applicant’s reach among the target group? And/or: does it have the potential to reach out to new audiences?
 8. Background: does the applicant organization have the experience and capacity to implement the project?
 9. Sustainability: is the applicant committed to building on the results achieved after the end of the grant period?
 10. Value for money: is the budget realistic and justified by the activities?

The senior staff members carrying out the evaluation will provide a written justification of their opinion, listing the strengths and weaknesses of the application as described above, and will recommend whether to support or reject the application. The evaluation will be completed within six weeks of submission. During the substantive evaluation, the evaluators may request additional information on the project and the organization, which will be sent by the Ökotárs Program Officer by e-mail to the contact address provided in the application. The email will also indicate the deadline for response – normally 5 working days from the date of sending. Failure to reply will result in the application being assessed on the basis of the information available.

3) A joint meeting between Mérték and Ökotárs senior staff will review the written evaluations and, if possible, unanimously select the applications recommended for funding. A list of these will be sent to the U.S. Embassy in Budapest for final approval.

The embassy’s decision is final, there is no right of appeal, but you can submit a new application. The decision on the grant will be published on the Mérték and Ökotárs websites (www.mertek.eu and www.okotars.hu, respectively) and all applicants will be informed of the outcome in writing (by e-mail to the address given in the application) within 10 working days. In the case of rejected applicants, the notification will include a written justification of the decision.

The earliest date from which projects can start to be implemented is the date of receiving the notification of the grant decision, and costs can be charged from that date until the last day of the project (as specified in the grant agreement). No costs may be charged retroactively, either for activities incurred previously or for activities already carried out.

WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT CONTRACTING?

A draft contract and a summary of the approved activities and budget, as an annex, will be sent by the Ökotárs Program Officer to the beneficiary organization by e-mail. This must be printed in triplicate, signed digitally (PDF format) and returned by post within 30 days, together with the annexes, to the signing Ökotárs Foundation (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.).

Mandatory annexes to the grant contract:

Annex 1: project summary (activities and expected results) approved budget (signed!);

Annex 2: A tax certificate not older than 30 days stating that the organization has no public debt (the „zero” certificate issued by the territorially competent NAV directorate can be replaced by the data from database of taxpayers free of public debt printed from the NAV website);

Annex 3: an immediate direct debit order issued by the organization’s bank, valid for all the organization’s bank accounts (a template of which can be downloaded from the Ökotárs Foundation’s website);

Annex 4: a copy of the organization’s most recent annual balance sheet and accounts (and annexes) and proof that the organization has filed them with the appropriate (company) court;

(Annex 5: for organizations implementing their project in partnership, a Cooperation Agreement between the beneficiary (lead applicant) and the partner(s). A model agreement can be downloaded from the Ökotárs Foundation website.)

During the implementation of the project, it is possible to amend the grant agreement. Any significant change in general objectives and activities of the grant, any change in the schedule exceeding 2 months, or any transfer of funds between the main budget categories (cost headings) exceeding 20% or HUF 350 000 must be requested in writing by the beneficiary organization to the Ökotárs Foundation at least 15 days before the planned expenditure.

HOW IS THE PAYMENT MADE?

The approved amount will be transferred by the Ökotárs Foundation to the beneficiaries in several installments as follows:

 • for grants of less than HUF 5 million, 80% of the amount within 10 days of the signing the grant contract as an advance payment; the remaining maximum 20% after the approval of the final report.
 • for grants of more than HUF 5 million, 40% of the grant within 10 days of signing the grant contract as an advance payment; 40% after the adoption of the interim report and the remaining maximum 20% after the adoption of the final report.

This rule may be modified in justified cases (e.g. for large lump sum purchases) with the agreement of the Ökotárs.

HOW ARE PROJECTS MONITORED?

The implementation of the content of the projects is monitored by Mérték. Its staff will contact the beneficiary organizations on a regular basis at least every two months (by phone or e-mail) to request information on the progress of the project, any difficulties or obstacles encountered and to help overcome them. They may also visit the beneficiaries in person during the project and organize joint online meetings with the beneficiaries at the beginning and end of the project period to exchange experiences and build relationships.

Regarding administrative matters, beneficiaries can contact the Ökotárs for assistance with queries at any time during the implementation of the project.

HOW TO REPORT?

Organizations receiving more than HUF 5 million must send an interim report at the mid-term of the project and all beneficiaries must submit a final report within 15 days of the end of the project by e-mail, using the form provided by the Ökotárs Foundation, as specified in the contract.

The reports consist of a narrative and financial part, which must be written on the form provided by the Ökotárs and sent by e-mail. The content of the report must include activities, results, impacts achieved and justification for deviations from plans. The report should be accompanied by an electronic version of tangible products and documents generated during the implementation of the project (e.g. publications, invitations to events, photographs, etc.).

The financial part consists of a table listing the itemized costs. Prior to the payment of the interim and final grant installments,  Ökotárs will check the supporting financial documentation (payrolls, contracts, posting orders, quotations, invoices, performance certificates, bank statements and cash register receipts for payments, etc.) for the items selected at random from the financial reports. This check will cover 20% of the financial supporting documents (including all types of costs), reserving the right to verify all financial data if necessary.

The Ökotárs will check the reports within 20 working days of submission and may then ask clarifying questions and request additional documents (including copies of financial documents). Beneficiaries have 8 days to complete the report (with an extension of 8 days if necessary).

ELIGIBLE COSTS

All direct costs necessary and proportionate to the implementation of the project and incurred by the beneficiary organization or its partners are eligible, as follows:

 • are incurred during the implementation of the project (i.e. the costs are incurred and invoiced during the lifetime of the project);
 • necessary to implement the project and included in the budget submitted and approved in the application;
 • the costs can be identified and verified as being properly recorded in the accounting records of the beneficiary or its partners;
 • comply with applicable domestic accounting, tax and procurement rules;
 • reasonable, justified and consistent with sound financial management;
 • comply with the relevant legislation.

In view of the above, the following direct costs are eligible:

 • the salary and benefit costs of staff involved in the project (the total cost of employment, regardless whether it is an employment contract, a mandate contract or a scholarship grant);
 • travel expenses and per diem for staff and other participants (e.g. volunteers, participants) involved in the project (specifying the purpose, mode and distance of travel);
 • the rent or purchase of equipment and supplies (new or second-hand) needed for the project (taking into account the best available offer);
 • the costs of services, including events, printing and publication costs, subscriptions, participation fees, lawyers’ fees and other services (with a brief description of the name and content of the service).

In addition to the direct project costs, costs of the general operation of the applicant and not directly related to the project (office rent, cleaning and maintenance costs, utility charges, telephone, internet, accounting, etc.) are eligible, too. Such indirect overhead costs may be claimed up to a maximum of 10% of the eligible direct project costs. Indirect costs need not be itemized, but must be included in the organization’s accounts in accordance with the accounting rules, in such a way that they do not include costs already reported under another budget heading.

NON-ELIGIBLE COSTS

The following costs are not eligible:

 • purchase of land, real estate, construction of new buildings;
 • cost of overdraft, other cash flow costs;
 • recoverablee taxes (including recoverable VAT)  ;
 • foreign exchange/currency exchange losses;
 • commissions and dividends, profit payments, write-off of losses and future receivables;
 • payment of interest and interest on arrears;
 • items already financed from other sources;
 • costs incurred before the grant decision;
 • excessive and unnecessary spending.

 

Free Media Grant Program – call for applications and guidelines round 1

Free Media Grant Program – FAQs

Free Media Grant Program – results round 1

Free Media Grant Program – call for applications and guidelines round 2

7 hozzászólás “SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT”

 1. […] A Mérték és az Ökotárs honlapján is elérhető kiírás szerint olyan hírportálok, újságok, tévék, rádiók, video vagy podcastcsatornák jelentkezését várják, amelyek már legalább egy éve folyamatosan működnek, miközben túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó cikkeket, oknyomozásokat, riportokat és vitákat közölnek, illetve pártatlan és minőségi tartalmakkal járulnak hozzá a magyarországi közbeszédhez. […]